Regulamin realizacji Vouchera – Apartamenty Chramcówki 7
Opublikowano:

§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania o korzystania z Vouchera („Voucher Apartamenty Chramcówki 7″) , stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego voucher jest dokumentem wystawianym przez Nasze Zdrowie Spółka Jawna z siedzibą w Waksmundzie , 34-431 Waksmund, ul Nowotarska 294, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000822473 w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków w Krakowie, NIP 7352854615 (dalej Apartamenty Chramcówki 7).
 2. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące prawa.

§ 2

 1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym umożliwiającym płatność za usługi noclegowe.
  Voucher był wydawany w formie imiennej, zawierającej wybraną kwotę do wykorzystania jako sposób realizacji w określonych rodzajach usług wymienionych na voucherze.
 2. Voucher ważny jest do końca 28.02.2023 roku.
 3. Udzielone rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe, vouchery nie sumują się.
 4. Voucher nie może być zrealizowany na zabiegi znajdujące się w ofercie Medical Clinic Podhale i Medical Clinic Podhale Art.
 5. Apartamenty Chramcówki 7 zastrzegają sobie prawo do modyfikacji lub wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 3

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z palcówką, umówienie się na konkretny termin realizacji usługi wraz z okazaniem wykorzystywanego Vouchera.
 2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi pracownikowi Apartamentów Chramcówki 7 w recepcji placówki.
 3. Apartamenty Chramcówki 7 zastrzegają sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.
 4. Jedna osoba, może skorzystać z maksymalnie jednego Vouchera.

§ 4

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 2. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§ 5

 1. W celu prawidłowego wykonania przez firmę Nasze Zdrowie Spółka Jawna, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych( t. jedn. Z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza firmie Nasze Zdrowie Spółka Jawna przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Nasze Zdrowie Spółka Jawna przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej
  Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą a dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 3. Nasze Zdrowie Spółka Jawna Oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra
 4. Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Nasze Zdrowie Spółka Jawna Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Nasze Zdrowie Spółka Jawna z siedzibą w Waksmundzie ul Nowotarska 294, 34-431 Waksmund.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcą poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od ich rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości ich zrealizowania.

§ 7

 1. Niewykorzystanie Vouchera w terminie określonym w § 2 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienie z jakimikolwiek roszczeniami wobec firmy Nasze Zdrowie Spółka Jawna.
 2. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.medicalzakopane.pl oraz w siedzibie firmy Nasze Zdrowie Spółka Jawna.
 4. Nasze Zdrowie Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty.