Regulamin KONKURSU “Dzień Kobiet” z dnia 28.02.2024r.
Opublikowano:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Medical Art Clinic Podhale M.Szczepaniak,
  z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 7 , NIP: 7361741342
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. Konkurs trwa od 28 lutego 2024 r. do 10 marca 2024 r. (do godziny 00:00)
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a firmy Medical Art Clinic Podhale.
 5. Konkurs odbywa się równocześnie za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067921482651 i portalu Instagram: https://instagram.com/medical_clinic_podhaleart?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  • Polubieniu i udostępnieniu posta konkursowego.
  • Zaobserwowanie oficjalnego profilu Medical Art Clinic Podhale.
  • Zaproszenia do wzięcia udziału w zabawie 3 osób (oznaczenia 3 aktywnych kont).
 2. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się drogą losowania.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców
 4. Każdy uczestnik może dodać tylko 1 komentarz.
 5. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca powinien skontaktować się z organizatorem konkursu w celu odebrania nagrody poprzez umówienie terminu wizyty.
 6. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na swoim profilu.
 7. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w wypowiedziach. Komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  • Termolifting NIR na obszar twarzy.
  • Mezoterapia igłowa na obszar twarzy.
  • Zabieg bankietowy GENEO na obszar twarzy.
 9. Nagrodę można odebrać umawiając się telefonicznie bądź w recepcji naszej kliniki.
 10. Nagrodę należy odebrać w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu (t.j. 2.10.2023) i wykorzystać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024, po tym czasie nagroda traci ważność.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 13. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@medicalzakopane.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Urodzinowy Konkurs).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medical Art Clinic Podhale w Zakopanem. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Medical Art Clinic Podhale.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Medical Art Clinic Podhale
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.